Vilniaus atminties kultūros programos pristatymas visuomenei

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės mero

2017 m. gegužės 24 d.

potvarkiu Nr. 22-164

 

 

VILNIAUS MIESTO ATMINTIES KULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMA

Programa yra atviro kodo – atvira vilniečių pasiūlymams. Atsižvelgdama į juos programą atnaujina Atminties kultūros darbo grupė.

 

Programos paskirtis:    

a)      paskatinti Vilniaus gyventojus, miesto piliečius ugdytis istorinę kultūrinę tapatybę, žinojimu grindžiamą veiklią istorinę atsakomybę už savo miestą ir bendruomenę;

b)     reprezentuoti Vilniaus paveldą ir savitumą miesto svečiams;

c)      stiprinti vilniečių bendruomeniškumą;

d)     plačiau atverti sostinės paveldą Lietuvos piliečiams.

 

Programos objektas:  

a)      vietų (gatvių, aikščių ir kitų erdvių) pavadinimai;

b)     istorinę kultūrinę vertę turinčių infrastruktūros objektų pavadinimai;

c)      atminimo ženklai, sietini su svarbiais Vilniaus istorinei kultūrinei tapatybei įvykiais, reiškiniais, bendruomenėmis ir asmenybėmis;

d)     edukacinės, kultūrinės, pilietinės veiklos, sietinos su atmintinais Vilniaus mieste vykusiais įvykiais, gyvenusiomis asmenybėmis.

                                                                                                                                                                   

Programos sudarymo principai:

a)      Pasaulio, Europos ir regiono istorijai svarbūs reiškiniai, įvykiai, asmenys, kuriuos minėti būtų prasminga Lietuvoje ir jos sostinėje Vilniuje; 

b)     Lietuvos istorijai  ir atminties kultūros puoselėjimui svarbūs įvykiai, reiškiniai ir asmenys; 

c)      viso miesto bendruomenei ar atskirų jos dalių bendruomenėms (pvz., tautinėms, religinėms, profesinėms ir kitoms) svarbūs įvykiai, reiškiniai, asmenys;

d)     daugiakultūrinės Vilniaus tradicijos plėtojimui svarbūs reiškiniai, įvykiai, asmenys.

Vilniaus atminties klodai

Dabarties visuomenei Vilnius svarbus net keliais atminties klodais.

Visų pirma – tai senasis lietuvių sakralinis ir politinis centras, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, buvusios vienos didžiausių Europos valstybių, sostinė. Tai Gediminaičių, Jogailaičių, Goštautų, Radvilų, Sapiegų, Oginskių bei kitų garsių giminių, jų globotų intelektualų, menininkų ir akademijos darbus menantis miestas, kuriame buvo rengiami Lietuvos Statutai, rašoma Lietuvos istorija. Kuriame puoselėtos pilietinės ir politinės laisvės, tolerancijos, taikaus konfesijų ir tautų sugyvenimo idėjos. Kuriame kurta kultūra lietuvių, rusėnų, lenkų ir kitomis kalbomis. Tai Konstantino Sirvydo, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Jono Kristupo Glaubico miestas. Tai pirmasis laisvas, europinę savivaldą XIV amžiuje įgijęs ir ją per šimtmečius plėtojęs Lietuvos miestas.

Antra, tai kovų už Lietuvos laisvę miestas, ją saugojęs ir ginklu gynęs 1794-ųjų, 1831-ųjų, 1863-iųjų sukilimuose. Tai Jokūbo Jasinskio, Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus, Simono Konarskio, Zigmo Sierakausko, Kosto Kalinausko miestas.

Trečia, Vilnius – XIX amžiaus lietuvių ir lenkų romantizmo židinys, filomatų ir filaretų, Adomo Mickevičiaus, Simono Daukanto, Juliaus Slovackio miestas.

Ketvirtasis klodas atveria Vilnių kaip lietuvių, baltarusių, žydų, lenkų tautinio atgimimo miestą, kuriame XIX-XX amžių sandūroje telkėsi ir veikė šių tautų šviesuomenė, kultūrinės, visuomeninės, mokslo draugijos, spauda. Tai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės miestas.

Penkta, Vilnius yra modernios lietuvių valstybės - Vasario 16-osios Respublikos - gimimo miestas, kuriame buvo atgaivintos ir paskelbtos tautos autonomijos ir nepriklausomybės idėjos, kuriame steigėsi Lietuvos Vyriausybė ir kariuomenė. Tai Jono Basanavičiaus, Didžiojo Seimo, Lietuvos Tarybos miestas.

Šešta, Vilnius – tai „Šiaurės Jeruzalė”. Miestas, menantis savitos Lietuvos žydų bendruomenės kelių amžių istoriją, jos kultūrinį klestėjimą ir jos sunaikinimą Antrojo pasaulinio karo metais. Tai Vilniaus Gaono, Jaschos Heifetzo, Mošės Kulbako, Abraomo Suckeverio miestas. Dviejų getų ir Panerių duobių miestas, menantis Oną Šimaitę ir kitus žydų gelbėtojus, pasaulio teisuolius.

Septinta, Vilnius yra XX amžiaus pirmosios pusės modernios, lenkų kalba kurtos kultūros židinys - Česlovo Milošo, Teodoro Bujnickio, brolių Juzefo ir Stanislovo Mackievičių, Stepono Batoro universiteto ir jo profesorių miestas, kuriame tuo metu gyvavo ir lietuvių kultūra, veikė Vytauto Didžiojo gimnazija. Tai Mariją Gimbutienę, Meilę Lukšienę, Vladą Drėmą auginęs miestas.

Aštunta, Vilniui pusę šimtmečio teko būti Sovietų Sąjungos imperijos pakraščio miestu, Tarybų Lietuvos sostine. Jame veikė lietuvių rezistentai ir disidentai, okupacijos sąlygomis puoselėta lietuvių kultūra ir mokslas. Vilnius mena Juozo Lukšos-Daumanto, Lietuvos Helsinkio grupės, Lietuvos laisvės lygos ir kitų pasipriešinimo organizacijų veiklą. Tai Vinco Mykolaičio-Putino, Juliaus Juzeliūno, Sigito Gedos, Justino Marcinkevičiaus, Vlado Vildžiūno, Juditos Vaičiūnaitės, Jurgio Kunčino, Ričardo Gavelio ir kitų menininkų miestas.

Ir devinta, Vilnius tai – XX amžiaus pabaigos tautinio atgimimo, Sąjūdžio, Kovo 11-osios Respublikos atkūrimo ir įtvirtinimo centras. Europos sostinė, kurioje 1990-1991-aisiais nuo Sovietų imperijos taikiai buvo apginta laisvė, nepriklausomybė ir demokratija.  

Šie devyni Lietuvos sostinės atminties klodai išryškina pamatines miesto bendruomenę telkusias vertybes – laisvę, toleranciją ir taikų kultūrų sugyvenimą. Tai savitas ir puoselėtinas Vilniaus atminties kodas. 

 

 

Priemonės

 

Priemonė

Aprašymas

Įgyvendina

Įgyvendinimo terminas

1.       Istorija Vilniaus erdvėse

1.1.             

Vilniaus vietovardžių aprašymas ir jų aktualizavimas:

 

Seniūnijų vardų aktualizavimas, istorinės kultūrinės tapatybės, svarbios seniūnijos bendruomenei, atskleidimas.

 

Seniūnaitijų vardų peržiūrėjimas, aktualizavimas.

 

Rinkiminių apylinkių vardų peržiūrėjimas ir aktualizavimas.

 

Seniūnijų bedruomenių, mokyklų bendruomenių informavimas apie vietos vardų reikšmes.

Parengtame elektroniniame Vilniaus vietovardžių apraše būtų aptarti  šie vardai:

 

1.      Seniūnijų pavadinimai. Jie iš esmės laikytini autentiškais vardais.

2.      Autentiški mažesnių miesto dalių, įeinančių į seniūnijų sudėtį, vardai.  (pvz., retai vartojami (Žvejai) ar užmiršti (Vingriai, Rūdnyčia, Steponiškės); nykstančių kaimelių miesto pakraštyje pavadinimai,  dabartinių statytojų sugalvojami pavadinimai kvartalams ar namų grupėms: Kalnėnai, Rasų slėnis, Bajorų kalvos ir kt.).

3.      Seniūnaitijų pavadinimai (joms, o kartu ir rinkimų apylinkėms, būtų galima suteikti prasmingus istorinius pavadinimus: Vingriai, Rūdnyčia, Paplavai ir kt.).

 

Miesto plėtros departamentas; Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, seniūnijų bendruomenės ir kiti partneriai

2017 – 2018 m.

1.2.             

Gatvių ir aikščių pavadinimų aktualizavimas.

Vilniaus vietovardžių apraše bus aptartos:

 

1. Gatvių ir aikščių  pavadinimų reikšmės  ir trumpos jų istorijos.

 

2. Išskirti  pirminiai, autentiški pavadinimai, kurie nekeistini.

 Jų statusas prilyginamas kultūros paveldo objektų statusui.

Miesto plėtros departamentas, partneriai

2017 m.

1.3.             

Gatvių ir aikščių pavadinimų peržiūrėjimas ir galimas pakeitimas.

 

1.      Sudaromas sąrašas autentiškų gatvėvardžių, kuriuos būtų prasminga istoriškai rekonstruoti.

2.      Sudaromas sąrašas dar nesugrąžintų autentiškų gatvėvardžių, kuriuos būtų prasminga sugrąžinti.

3.      Peržiūrimi centrinių, svarbių gatvių ir aikščių pavadinimai, kad jų vardai reprezentuotų svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius ir asmenybes.

 

Miesto plėtros departamentas, partneriai

2017 m.

1.4.             

Naujų pavadinimų gatvėms ir aikštėms suteikimo gairių parengimas.

Aprašomi aiškūs naujų vardų teikimo principai ir pateikiami galimų vardų prioritetai. Prioritetai išskiriami atsižvelgiant į nepakankamai įvertintus Vilniaus istorijos laikotarpius, atminties klodus, ir kultūros sritis, į šiandien kurtiną Vilniaus kultūros tekstą, Vilniaus naratyvą.

Miesto plėtros departamentas arba savivaldybės sudaryta darbo grupė,  vietos bendruomenės

2017 m.

1.5.             

Atminimo lentų ir paminklų, kitų atminties objektų sąvado ir interaktyvaus žemėlapio sudarymas. Jų sklaida mokyklų bendruomenėms ir visuomenei.

Atliekama Vilniaus atminties objektų inventorizacija,  parengiamas šių objektų sąvadas ir interaktyvus žemėlapis. Šie šaltiniai pristatomi mokykloms ir visuomenei.

 

 

Miesto plėtros departamentas su E-miesto ir Švietimo, kultūros ir sporto departamentais

2017-2018 m.

1.6.             

 Parengiamas vieningas Vilniaus atminimo lentų dizainas.

Savivaldybė pati imasi iniciatyvos kasmet atiminimo lentomis įamžinti visuomenės atminimo vertus asmenis ir įvykius.

Miesto plėtros departamentas

2017

1.7.             

Parengiamas urbanistinių kompleksų, komercinių centrų pavadinimų teikimo reglamentas.

Parengtas reglamentas pristatomas Vilniaus visuomenei ir verslo bendruomenei.

Miesto plėtros departamentas

2017 – 2018 m.

1.8.             

Parengiami pasiūlymai dėl pagrindinių miesto kapinių, kaip istorijos ir kultūros paminklų, kultūros pažinimo vietų, aktualizavimo,  ženklinimo, informatyvaus aprašymo ir pristatymo visuomenei; dėl buvusių kapinių pažymėjimo.

Kapinių pažinimui parengiamos edukacinės programos.

Vilniaus mokyklose pradedamos įgyvendinti ilgalaikės istorinių kapinių priežiūros edukacinės programos.

 

Pradedamas kurti elektroninis Vilniaus kapinių aprašas.

 

Į Vilniaus kapinių, žymių žmonių kapų priežiūrą įtraukiamos mokyklų benduomenės.

 

 

Miesto plėtros departamentas, Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, mokyklos, vietos bendruomenės

2017 – 2018 m.

1.9.             

Sukuriama ir įdiegiama verslo skatinimo rūpintis Vilniaus paveldu sistema.

Kasmet vienas Šv. Kristoforo apdovanojimas skiriamas verslininkui ar verslo bendrovei už Vilniaus paveldo ir atminties kultūros puoselėjimą.

 

Parengiamas Vilniaus atminties kultūrai svarbių objektų, šiandien tapusių komerciniais, sąrašas (pvz., buvusi Rudnickio kavinė, buvusi „Slowo“ ir „Zagary“ redakcija, „Neringos“ restoranas ir kiti); nustatomos galimos mokestinės lengvatos už šių obektų autentikos atkūrimą ir saugojimą).

Miesto plėtros departamentas su Švietimo, kultūros ir sporto departamentu bei VšĮ „GO Vilnius“ miesto taryba

 2017-2018 m.

1.10.         

Sukuriama ir pradedama įgyvendinti istorinių ir kultūrinių Vilniaus erdvių aktualizavimo, gaivinimo programa (apimanti gatvės meną, įvairių menų renginius ir akcijas, vietos bendruomenių viešų renginių tradicijas).

Skelbiamas vietos bendruomenėms, seniūnaitijoms, mokykloms, verslo įmonėms skirtas projektų konkursas, skatinantis įvairiomis kultūrinėmis veiklomis gaivinti ir įprasminti miesto erdves.

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas su VšĮ „GO Vilnius“, Vilniaus seniūnijomis, seniūnaitijomis ir bendruomenėmis

2017-2019 m.

1.11.         

Parengti ir įgyvendinti Vilniui skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio programą.

 

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas kartu su kitais departamentais, bendradarbiaudamas su Vilniaus visuomene, mokslo, kultūros, švietimo institucijomis

 2017-2018 m.

1.12.         

Parengti ir įgyvendinti Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtą programą.

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas kartu su kitais departamentais, bendradarbiaudamas su Vilniaus visuomene, mokslo, kultūros, švietimo institucijomis

 2017-2023 m.

1.13.         

Meninių akcentų istorinių šaltinių ištakų vietose sukūrimas.

Vingrių, Aušros, Žiupronių šaltinių,  viešųjų  šulinių prie Šv.Jonų varpinės, Arkikatedros  ir kitur pažymėjimas arba galimas atvėrimas

Miesto plėtros departamentas su partneriais 

Nuo 2018 m.

1.14.         

Smulkiosios Vilniaus architektūros atgaivinimas.

 

 Galėtų būti atkurti:

·         Baltieji Vilniaus stulpai – simboliniai sostinės vartai su Vyčiais (J.Basanavičiaus g. gale, Liepkalnyje, Antakalnyje);

·         Barokinės koplytėlės prie Žaliojo tilto, skveruose abipus Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios;

·         Tradicinių amatų ženklai iškabose Senamiestyje;

Gatvių arkos Senamiestyje ir kt.

Mažosios architektūros objektų konkursas,  skirtas Vilniaus istorijos siužetams įkūnyti.

Miesto plėtros departamentas su partneriais.

2017 – 2023 m.

2. Istorinė ir kultūrinė edukacija

2.1.

Parengiama ir įdiegiama Vilniaus miesto istorijos ir kultūros integruoto mokymo programa ikimokyklinėms įstaigoms, bedrojo lavinimo ir profesinėms mokykoms; paruošiamos rekomendacijos ir metodinė medžiaga mokytojams ir auklėtojams.

Ugdymo turiniui sostinės mokyklose suteikiama Vilniaus dimensija.

 

Skelbiami konkursai programai, metodinei medžiagai parengti ir įgyvendinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas su švietimo ir kultūros įstaigomis.

2017-2020 m.

2.2.

 

Neformalių edukacinių programų mokiniams, mokytojams ir visuomenei kūrimas ir įgyvendinimas.

Išplėtojamos Vilniaus visuomenei ir svečiams skirtos kultūrinio ir edukacinio turizmo programos, sukuriama šių programų įvairovė, pasirūpinama jų reklama ir prieinamumu.

Vilniaus pažinimui skirtų neformalių edukacinių programų ir vaizdinių priemonių konkursai, skatinantys bendras programas kurti ir įgyvendinti mokyklas, muziejus, kitas kultūros ir mokslo institucijas, gidų organizacijas. 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas su švietimo ir kultūros įstaigomis, VšĮ „GO Vilnius“.

Nuo 2017 m.

2.3.

Mokyklų bendruomenių dalyvavimo Vilniaus šventėse ir atminimo dienose tradicijų kūrimas.

1.      Sausio 13-osios laužai prie Seimo (Neužmirštuolių pieva Lukiškių aikštėje).

2.      Vasario 16-osios moksleivių eitynės „Lietuvos valstybės keliu“.

3.      Kovo 11-osios jaunimo eitynės nuo Nepriklausomybės aikštės iki Katedros, Mažųjų Kristoforų teikimas Lietuvos mokslo akademijos salėje.

4.      Gegužės 7-osios – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimas.

5.      Rugsėjo 23-iosios – Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas.

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas su švietimo įstaigomis

Nuo 2016 m.

2.4

Mokyklų bendruomenių dalyvavimo miestelėnų šventėse (Vilniaus renginiuose) tradicijų kūrimas

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, mokyklos,  kultūros įstaigos, partneriai

Nuo 2017 m.

2.4.

Vilniaus miesto istorijos ir kultūros pažinimo programos studentams parengimas ir įgyvendinimas.

Konkurso būdu parengiama Vilniaus pažinimo programa studentams su miesto planu ir Vilniečio pasu.

 

Ši programa pritaikoma ir Vilnių lankančiam visos Lietuvos mokyklų jaunimui, jų kultūriniam ir edukaciniam turizmui.

 

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, bendradarbiaudamas su Vilniuje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis

2017 – 2018 m.

2.5.

Įgyvendinamas Vilniečio paso projektas.

Vilniečio pasas (spausdintas ir programėlė mobiliesiems telefonams) gali būti skirtas būsimam Vilniaus 700 metų jubiliejui, jame nurodomos vietos, kurias rekomenduojama  aplankyti ikimokyklinio, pradinio ugdymo amžiaus vaikams, gimnazistams ir studentams.

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas su kultūros ir švietimo įstaigomis

2017 - 2018 m.

2.6.

Peržiūrimas, atnaujinamas ir papildomas Vilniaus švenčių kalendorius ir švenčių turinys.

 

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas su Atminties kultūros darbo grupe

Nuo 2017 m. - kasmet

2.7.

Vilniaus atminties kultūrai skirtų žiniasklaidos projektų (TV ir radijo laidų, straipsnių ciklų interneto portaluose, žurnaluose ir laikraščiuose) iniciavimas ir rėmimas.

Žiniasklaidos projektų konkurso skelbimas.

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Nuo 2017 m.

2.8.

Inicijuojami ir įgyvendinami įvairaus pobūdžio projektai, aktualizuojantys ir tęsiantys daugiataučio miesto menų ir kultūros tradicijas.

Kryptingų šių sričių konkursų skelbimas.

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Nuo 2017 m.

2.9.

Vilniaus muziejų atvėrimas visuomenei.

Vilniaus muziejų dienų tradicijos įdiegimas. Vilniaus muziejų programų atnaujinimas ir reklamavimas.

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, „GO Vilnius“, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija ir muziejai

Nuo 2017 m.

3. Vilniaus metraštis

3.1.             

Sudaromas Vilniaus miesto kalendorius (2017 m. ir dešimtmečiui)

Priedas Nr. 1. Vilniaus kalendorius paskelbiamas elektroninėje erdvėje.

Atminties kultūros darbo grupė

Nuo 2017 m.

3.2.             

Vilniaus kalendoriai pradedami spausdinti, atgaivinama XVIII amžių siekianti „Vilniaus kalendorių“ tradicija 

Kasmet parengiamas ir išleidžiamas kalendorius, iliustruotasVilniaus pastatais, meno kūriniais, asmenybėmis.

 

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius su Atminties kultūros darbo grupe

Nuo 2018 m.

3.3.             

Vilniaus metų skelbimas

Merui pateikus, kasmet Vilniaus Taryba skelbia  konkrečiam įvykiui ar asmeniui skirtus metus  (pvz., Jono Basanavičiaus metai).

Atminties kultūros darbo grupė su Tarybos pritarimu

Nuo 2017 m.

 

Parengė:
Atminties Kultūros darbo grupė

 

Vilniaus miesto kalendorius  (priedas Nr. 1) 

Kalendorius atviras vilniečių pasiūlymams

Metai

Mėn.

Diena

Aprašas

Asmenybė

Kategorija

1919

1

1

Gedimino pilies bokšte pirmą kartą iškelta Lietuvos trispalvė

Kazys Škirpa

Nacionaliniu mastu svarbi data

1907

1

9

Pirmoji lietuvių dailės paroda Vilniuje

Petras Rimša, Antanas Žmuidzinavičius, M. K. Čiurlionis

Nacionalinės svarbos data

1991

1

13

Atremiama Sovietų Sąjungos agresija prieš Lietuvą

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1927

1

15

Pradėjo veikti pirmoji Vilniaus radijo stotis

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1921

1

23

Vilniuje gimė mokslininkė Marija Alseikaitė-Gimbutienė

Marija Alsekaitė-Gimbutienė

Nacionaliniu mastu svarbi data

1323

1

25

Pirmasis Vilniaus paminėjimas

Gediminas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1918

1

26

Vilniuje pradėjo veikti „Baltarusių mokslo draugija“ (Беларускае навуковае таварыства)

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1588

1

28

 Patvirtintas Vilniuje parengtas Trečiasis  Lietuvos Statutas

Žygimantas  Vaza, Leonas Sapiega

Nacionaliniu mastu svarbi data

1945

1

29

Lietuvos lenkų „repatriacijos” pradžia

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1901

2

2

Vilniuje gimė pasaulinio garso smuikininkas Jascha Heifetzas

Jascha Heifetzas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1864

2

5

Vilniuje gimė gydytojas, Vilniaus žydų lyderis XX a. pirmojoje pusėje, Lenkijos senatorius Cemachas Šabadas

Cemachas Šabadas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1906

2

8

Pradeda veikti lietuviškas knygynas

Marija ir Jurgis Šlapeliai

 Data reikšminga Vilniaus miestui

1906

2

10

Pirmasis sentikių suvažiavimas Vilniuje

 

 Data reikšminga Vilniaus miestui

1903

2

14

Pradeda veikti pirmoji Vilniaus viešoji elektrinė (dab. Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2)

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1918

2

16

Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimas Vilniuje

Jonas Basanavičius, pirmininkavęs Lietuvos tarybai

Nacionaliniu mastu svarbi data

1387

2

17

Vilniaus vyskupijos įkūrimas

Jogaila

Nacionaliniu mastu svarbi data

1766

2

24

Nustatytos Vilniaus koordinatės

Martynas Počobutas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1839

2

27

Vilniuje sušaudytas sukilimo rengėjas Simonas Konarskis

Simonas Konarskis

Nacionaliniu mastu svarbi data

1484

3

4

Šv. Kazimiero diena

Šv. Kazimieras

Nacionaliniu mastu svarbi data

1990

3

11

Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo priėmimas Vilniuje

Vytautas Landsbergis, Romualdas Ozolas ir kiti Aukščiausiosios Tarybos nariai

Nacionaliniu mastu svarbi data

1387

3

21

Vilniui suteikta Magdeburgo teisė

Jogaila

Data reikšminga Vilniaus miestui

1864

3

22

Lukiškėse mirties bausmė įvykdyta vienam iš 1863 m. sukilimo vadų Kostui Kalinauskui

Kostas Kalinauskas

Nacionaliniu mastu svarbi data

1907

3

23

Įkurta Vilniaus mokslo bičiulių draugija

Alfonsas Parčevskis

 Data reikšminga Vilniaus miestui

1579

4

1

Vilniaus universiteto įkūrimas

Steponas Batoras

Nacionaliniu mastu svarbi data

1907

4

7

Vilniuje įsteigta Lietuvių mokslo draugija

Jonas Basanavičius

Nacionaliniu mastu svarbi data

1760

4

18

Pradėtas leisti pirmasis laikraštis LDK  „Kurjer Litewski“

Pranciškus Paprockis

Nacionaliniu mastu svarbi data

1794

4

22

Vilnių iš Rusijos kariuomenės išvaduoja Jokūbo Jasinskio vadovaujami sukilėliai

Jokūbas Jasinkis

Nacionaliniu mastu svarbi data

1925

4

21

Vilniuje įsteigtas JIVO  (YIVO) - Žydų mokslo institutas, šiandien veikiantis Niujorke

Maksas Vainraichas

 Data svarbi Vilniaus miestui

1794

4

24

Vilniaus rotušės aikštėje paskelbtas Lietuvos sukilimo aktas ir  sudaryta Lietuvių Tautos Aukščiausioji Taryba

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1935

4

26

Dievo Gailestingumo paveikslas pirmą kartą  pristatomas Aušros vartų koplyčioje

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1931

4

28

Didžiausias XX amžiaus Vilniaus potvynis

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1855

4

29

Įkurtas Vilniaus senienų muziejus ir Vilniaus laikinoji archeologijos komisija

Eustachijus Tiškevičius

Nacionaliniu mastu svarbi data

1832

5

 1(13)

Pasirašytas dekretas dėl Vilniaus universtiteto uždarymo

Rusijos imperatorius Nikolajus I

Nacionaliniu mastu svarbi data

1914

5

8

Vilniuje gimsta rašytojas Romenas Gari

Romenas Gari (Romain Gary)

Data reikšminga Vilniaus miestui

1856

5

14

Pirmas garlaivis Vilniuje

Reinoldas Tyzenhauzas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1926

5

26

Pradeda veikti Baltarusių ūkio ir kultūros institutas

 

 Data reikšminga Vilniaus miestui

1556

5

31

Lukiškėse prie Vilniaus gimė Jurgis Radvilas, pirmasis Lietuvos kardinolas, Vilniaus ir Krokuvos vyskupas

Jurgis Radvilas

 Data reikšminga Vilniaus miestui

1593

6

1

Valdovo  Žygimanto Vazos privilegija įteisina žydų gyvenimą Vilniuje

Žygimantas Vaza

Data reikšminga Vilniaus miestui

1988

6

3

Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įkūrimas Vilniuje

 

Data reikšminga Lietuvai

1867

6

5

Atidaryta viešoji Vilniaus biblioteka

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1563

6

7

Vilniuje vykusiame LDK seime sulygintos visų krikščionių bajorų teisės

Žygimantas Augustas

Nacionaliniu mastu svarbi data

1649

6

8

Gaisras sunaikino Rotušę ir pusę Vilniaus

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1978

6

14

Lietuvos laisvės lygos įsteigimas Vilniuje

Antanas Terleckas ir kiti

Nacionaliniu mastu svarbi data

1989

6

14

Atstatomi Trys kryžiai

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1863

6

15

Lukiškių aikštėje įvykdyta mirties bausmė vienam iš 1863 m. sukilimo vadų Zigmantui Sierakauskui 

Zigmantas Sierakauskas

Nacionaliniu mastu svarbi data

1551

6

22

Žygimantas  Augustas atlydėjo į Vilnių ir palaidojo Vilniaus katedroje Barboros Radvilaitės, Lenkijos karalienės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės, palaikus.

Žygimantas Augustas, Barbora Radvilaitė

Data reikšminga Vilniaus miestui

1857

6

22

Į Vilnių Nerimi įplaukė Konstantino Tiškevičiaus vadovaujama laivų eskadrilė. Pirmoji mokslinė ekspedicija Lietuvoje

Konstantinas Tiškevičius

Data reikšminga Vilniaus miestui

1941

6

25

Vilnių okupuoja nacių Vokietija

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1440

6

29

Vilniaus Katedroje didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu vainikuojamas Kazimieras Jogailaitis

Kazimieras Jogailaitis

Nacionaliniu mastu svarbi data

1911

6

30

Gimė poetas Česlovas Milošas

Česlovas Milošas

Nacionaliniu mastu svarbi data

1562

7

11

Pašto pradžia . Lietuvos valdovas Žygimantas Augustas steigia pirmą Lietuvos pašto traktą Vilnius-Krokuva-Viena-Venecija.

Žygimantas Augustas

Nacionaliniu mastu svarbi data

1660

7

11

Mykolo Kazimiero Paco vadovaujama kariuomenė išvadavo Vilnių iš maskvėnų

Mykolas Kazimieras Pacas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1944

7

13

Vilnių antrą kartą okupuoja  Sovietų Sąjungos kariuomenė

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1570

7

17

Vilniuje įkurta jėzuitų kolegija 

Valerijonas Protasevičius

Nacionaliniu mastu svarbi data

1794

7

20

Miestiečiai apgina Vilnių nuo Rusijos kariuomenės

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1492

7

20

Aleksandras Jogailaitis Vilniuje paskelbiamas Lietuvos  didžiuoju kunigaikščiu

Aleksandras

Nacionaliniu mastu svarbi data

 

7

25

Šv. Kristoforo, Vilniaus globėjo, diena

Šv. Kristoforo

Data reikšminga Vilniaus miestui

1547

7

25

Vilniuje įvyko slaptos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės Goštautienės vestuvės

Žygimantas Augustas, Barbora Radvilaitė

Nacionalinės svarbos data

1536

8

8

  Žygimantas Senasis suteikė privilegiją statyti tiltą per Nerį

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1655

8

8

Vilnių pirmąkart okupavo Maskvos   kariuomenė

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1907

8

16

Vilniuje pradeda veikti lietuviška dviklasė pradinė mokykla

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1432

8

23

Vilniaus pirkliams leista prekiauti be muitų visoje LDK

Žygimantas Kęstutaitis

Data reikšminga Vilniaus miestui

1495

8

23

Įsikūrė pirmasis auksakalių cechas

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1987

8

23

Pirmas viešas nesankcionuotas mitingas, įvykęs sovietų laikais prie Adomo Mickevičiaus paminklo

Lietuvos laisvės lyga, Nijolė Sadūnaitė

Nacionaliniu mastu svarbi data

1989

8

23

Vilnius tampa Baltijos kelio dalimi

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis

Data reikšminga Vilniaus miestui

1921 

8

23

Įsteigtas "Baltarusių Ivano Luckevičiaus vardo muziejus Vilniuje" (Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча)

Antonas Luckevičius

Data reikšminga Vilniaus miestui

1432

8

27

Vilniaus miesto katalikų ir stačiatikų teisių sulyginimas

Žygimantas Kęstutaitis

Data reikšminga Vilniaus miestui

1559

8

31

Vilniuje sudaryta LDK sutartis su Livonijos ordino magistru Ketleriu, kuris su savo valdomis pasidavė  Žygimanto Augusto globai

Žygimantas Augustas

Nacionaliniu mastu svarbi data

1751

8

31

Jėzuitai Vilniuje įkurė Kilmingųjų kolegiją -  Collegium Nobilium

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1905

1

Vilniuje pradėtas leisti dienraštis lenkų kalba "Lietuvos kurjeris" ("Kurier Litewski") - pirmas po spaudos draudimo panaikinimo

 

 

1860

9

4

Pirmasis traukinys atvyksta į Vilnių

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1636

9

4

Vilniaus Žemutinės pilies teatre buvo pastatyta pirmoji opera Lietuvoje "Elenos pagrobimas"

Marco Scacchi

Nacionaliniu mastu svarbi data

1993

9

4

Popiežiaus apsilankymas Vilniuje

Jonas Paulius II

Nacionaliniu mastu svarbi data

1503

9

6

Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras leido Vilniaus miestiečiams apjuosti Vilnių gynybine mūro siena

Aleksandras Jogailaitis

Data reikšminga Vilniaus miestui

1430

9

8

Vytauto karūnavimo iškilmėms numatyta diena

Vytautas Didysis

Nacionaliniu mastu svarbi data

1923

9

9

Vilniaus kenesės pašventinimas

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1905

9

11-12

Vilniuje įvyko Lietuvių mokytojų sąjungos pirmasis suvažiavimas

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1928

9

11

Karaimų vyriausiojo dvasininko Hadži Seraja Chano Šapšalo (hachano) ingresas

Hadži Seraja Chanas Šapšalas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1906

9

14

Vilniuje pradėtas leisti pirmasis legalus dienraštis baltarusių kalba "Mūsų dalia" ("Наша доля")

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1907

9

15

Įkurta Lietuvių dailės draugija

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1390

9

16

Sudeginta Vilniaus Kreivoji pilis

 Vytautas su kryžiuočiais

Data reikšminga Vilniaus miestui

1917

9

18-22

Vyko Vilniaus konferencija, išrinkusi Lietuvos Tarybą

Jonas Basanavičius, Antanas Smetona

Nacionaliniu mastu svarbi data

1922

9

19

Atidengtas seniausias išlikęs Vilniaus paminklas – kompozitoriui Stanislovui Moniuškai

Stanislovas Moniuška (Stanisław Moniuszko)

Data reikšminga Vilniaus miestui

1943

9

23

 Vilniaus geto likvidavimo diena

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1817

10

1

Įvyko steigiamasis Filomatų draugijos posėdis

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1817

10 

1

Vilniuje gimė žydų švietėjas, bibliofilas Matijahu Strašūnas

Matijahu Strašūnas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1988

10

7

Gedimino pilies bokšte vėl iškelta  Lietuvos trispalvė vėliava

 

Nacionaliniu mastu svarbi data.

1797

10

9

Elijahu ben Salomon Zalmano (Vilniaus Gaono)  mirties diena

Vilniaus Gaonas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1920

10

9

Želigovskio kariuomenė užima Vilnių

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1929

10

11 

Oficialiai įkurta jidiš novelistų ir poetų grupė  „Jung Vilne“

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1919

10

10-12

Atkurtas ir Stepono Batoro vardu pavadintas Vilniaus universitetas

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1913

10

12

Teatro Didžiosios  Poguliankos gatvėje atidarymas

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1529

10

18

Žygimantas Augustas Vilniuje pakeltas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu

Žygimantas Augustas

Nacionaliniu mastu svarbi data

1570

10

18

Vilniaus kolegijoje suvaidintas pirmasis spektaklis – Tucci drama „Herkulis“

Tucci

Data reikšminga Vilniaus miestui

1915

10

18

Mokslo metus pradėjo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

Mykolas Biržiška ir kiti

Data reikšminga Vilniaus miestui

1506

10

20

 Žygimantas Jogailaitis paskelbtas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu

Žygimantas Jogailaitis

Nacionaliniu mastu svarbi data

1988

10

22

Vilniaus Katedra grąžinta tikintiesiems

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1988

10

22-23

 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimas Vilniuje

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1824

10

25

Adomas Mickevičius palieka Vilnių

Adomas Mickevičius

Data reikšminga Vilniaus miestui

1904

10

25

Vilniuje įkurtas pirmas lietuviškas knygynas

Petras Vileišis

Data reikšminga Vilniaus miestui

1939

10

27

Vilniaus atgavimo diena

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1925

10

28

Vilniaus arkivyskupijos įkūrimas

 

 Nacionaliniu mastu svarbi data

1843

11

2

 

Vilniuje gimė skulptorius Markas Antokolskis

Markas Antokolskis

Data reikšminga Vilniaus miestui

1906

11

6

Pirmosios lietuviškos operos "Birutė" premjera Vilniuje

Mikas Petrauskas

Nacionaliniu mastu svarbi data

1551

11

18

Žygimantas Augustas patvirtino Vilniaus savivaldos  tvarkos taisykles (vilkierių)

Žygimantas Augustas

Data reikšminga Vilniaus miestui

2002

11

22

JAV Prezidento George'o Bush'o kalba Rotušės aikštėje

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1918

11

23

Lietuvos vyriausybė Vilniuje paskelbė įstatymą dėl Kariuomenės kūrimo, Kariuomenės diena

Augustinas Voldemaras 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1976

11

25

Vilniuje įsteigiama Lietuvos Helsinkio grupė, kuri gruodžio 1 d. Maskvoje paskelbia savo manifestą

Ona Lukauskaitė-Poškienė, Viktoras Petkus, Eitanas Finkelšteinas, Tomas Venclova ir kiti

Nacionaliniu mastu svarbi data

1915

11

26

Vilniaus oro uosto statybų pradžia

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1561

11

28

Vilniuje pasirašyta sutartimi  Livonija prisijungė prie Lietuvos

Gotardas Ketleris, Žygimantas Augustas, Mikalojus Radvilas Juodasis

Nacionaliniu mastu svarbi data

1661

12

2

Vilniaus okupacijos pabaiga

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1905

12

4

Vilniaus didžiojo Seimo pradžia

Jonas Basanavičius

Nacionaliniu mastu svarbi data

1918

12

5

Lietuvos Taryba patvirtino atkuriamo Vilniaus universiteto statutą

Jonas Basanavičius

Nacionaliniu mastu svarbi data

1520

12

6

Vilniuje gimė Barbora Radvilaitė, didžiojo Lietuvos etmono Jurgio Radviloduktė, būsimoji Lietuvos didžioji kunigaikštienė, Lenkijos karalienė

Barbora Radvilaitė

Nacionaliniu mastu svarbi data

1866

12

6

Atidaryta Vilniaus piešimo mokykla

Ivanas Trutnevas

Data reikšminga Vilniaus miestui

1918

12

8

Jurgis Matulaitis tapo Vilniaus vyskupu

Jurgis Matulaitis

Nacionaliniu mastu svarbi data

1557

12

14

Pirmasis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Vilniuje

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

1994

12

17

Vilniaus miesto istorinis centras įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą

 

Data reikšminga Vilniaus miestui

1901

12

18

Lietuvių kalbos sugrįžimas į Vilniaus bažnyčias: lietuvių tikybiniams reikalams grąžinta Šv. Mykolo bažnyčia

 

Nacionaliniu mastu svarbi data

 

1904

12

23

Panaikinus spaudos draudimą Vilniuje, pradėtas leisti pirmasis legalus lietuviškas dienraštis Lietuvoje "Vilniaus žinios"

Petras Vileišis

Data reikšminga Vilniaus miestui

1798

12

24

Gimė poetas Adomas Mickevičius

Adomas Mickevičius

Nacionaliniu mastu svarbi data

1565

12

30

Vilniaus seime Žygimantas Augustas pasirašė privilegiją, kuria Lietuvoje įsteigti bajorų pavietų seimeliai

Žygimantas Augustas

Nacionaliniu mastu svarbi data